DARMOWA  DOSTAWA  OD  199 zł !!!
Infolinia: Pon.-Pt. 7:00-17:00, Sob. 8:00-14:00
505-077-586
e-sklep@gravit.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Podmiotem gospodarczym realizującym zamówienia złożone w Sklepie jest Spółka GRAVIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (skrót: GRAVIT Sp. z o.o. Sp.k.) z siedzibą w Lublinie przy Alei Wincentego Witosa 22, 20-315 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501939, NIP 946-22-01-341, REGON 431134801


II. DEFINICJE

       Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Spółka GRAVIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (skrót: GRAVIT Sp. z o.o. Sp.k.) z siedzibą w Lublinie przy Alei Wincentego Witosa 22, 20-315 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501939, NIP 946-22-01-341, REGON 431134801, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.sklep.gravit.pl .
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 8. Produkt, Towar - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia w Sklepie.


III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 5. Dane podane przez Użytkownika nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich oraz przepisów aktualnie obowiązującego prawa.
 6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy i logo Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (np. zdjęć towarów, układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).
 7. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.


IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po  dokonania rejestracji w Sklepie, jak również bez rejestracji.
 2. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  a) zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
  b) zapoznania się z Regulaminem Sklepu i wyrażenia zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych administratora
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności dokonanych w imieniu i na rzecz tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu tej jednostki wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie oraz aktualizacji i zmiany swoich danych.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie danych autoryzacyjnych do swojego konta, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż dane autoryzacyjne Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Nabywca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Nabywcę danych autoryzacyjnych. Złożenie zamówienia bez rejestracji w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zapoznaniu z Regulaminem i wyrażeniu zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych administratora


V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, a w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrane przez siebie Towary, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych Towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów  zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu Użytkownik musi określić:
  a) adresu dostawy
  b) sposobu dostawy
  c) sposobu dokonania płatności za towar
 4. Zamówiony Towar będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie ze wskazaniem Nabywcy.
 5. Wszelkie korekty do zamówień mogą być składane drogą mailową lub telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedawcą, jednak pod warunkiem, że zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.
 6. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
 8. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.


VI. ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę Towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Koszt dostawy Towaru do Użytkownika podany jest odrębnie i uzależniony od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy, wymiaru  i wagi towarów oraz formy płatności i jest każdorazowo umieszczany w zamówieniu.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu Towarów według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.


VII. DOSTAWA

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, to niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór Towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy Towaru.
 6. W przypadku, gdy dostarczone Nabywcy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji - poprzez wiadomość e-mail - w celu wyjaśnienia sprawy.

VIII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych (Administrator) w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę – realizacji umowy ze Sprzedawcą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. obowiązku archiwizacji dokumentów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celach dowodowych - dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, oraz w celu prowadzenia bieżącego kontaktu z Państwem, komunikacji i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia elektroniczne lub telefoniczne, rozpatrzenia reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: al. Wincentego Witosa 22, 20-315 Lublin, mailowo: info@gravit.pl lub telefonując pod numer: 81 744 56 62.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników jest dobrowolna zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane osobowe Użytkowników przetwarzane są również w tych celach tj. zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora lub jego partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty tradycyjnej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, zgoda ta może być odwołana w każdym momencie i nie warunkuje możliwości zawarcia umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy i realizacja usługi będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu umowy lub wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięta zostanie zgoda, lub Administrator ustali, że się zdezaktualizowały.
 6. Administrator przekaże dane osobowe w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Użytkownikom i Nabywcom przysługuje:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) ograniczenie przetwarzania danych,

(Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych).
           
          e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

           f) prawo do przenoszenia danych:

(Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi).

           g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

           h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

(W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: info@gravit.pl., zadzwoń pod numer: 81 744 56 62, lub udaj się do jednego z naszych Biur Obsługi Klienta. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 1. Informujemy, że badamy Państwa zachowania i preferencje zakupowe w celu dostosowania ofert do Państwa potrzeb. Mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku otrzymania zgody dane osobowe Nabywcy wykorzystywane będą także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.
 1. Przetwarzanie i zbieranych danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 – „RODO”) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.).
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Towaru lub Umowy.
 2. Zgłoszenie wady Towaru przez Nabywcę i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Nabywcy o zgłoszeniu wady Towaru oraz wadliwego towaru. Dostarczenie towaru w ramach postępowania reklamacyjnego jest bezwarunkowe.
 3. Towar powinien zostać przysłany kompletny. Należy dołączyć do towaru szczegółowy opis występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
 4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dowodu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana.
 5. Reklamowany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Reklamację należy zgłosić w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie (kliknij aby pobrać formularz reklamacji) i odesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy:

  GRAVIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa
  Jatutów 93 H
  22-400 Zamość

 1. Reklamacja powinna zawierać minimum:
  a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem, które umożliwi rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
 3. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 4. W przypadku zgłaszania reklamacji Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych za pobraniem.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM


1. Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 30 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu (kliknij aby pobrać wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość)
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy która:
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
   b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Sprzedawca powstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy powyżej 14 dni do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Towar musi zostać przysłany kompletny.
7. Zwracany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie.
8. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartosci towaru, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania .
9. Odpowiedzialność za Towar oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt nosi jakiekolwiek ślady i znamiona użytkowania lub montażu, dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca do zapłaty, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. W przypadku zwrotu Towaru Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych za pobraniem.
12. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13. Adresem właściwym do zwrotu Towaru i kierowania wszelkiej korespondencji w przypadku odstąpienia Nabywcy od umowy na odległość jest:

GRAVIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Jatutów 93 H
22-400 Zamość

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów     higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej
  l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie RP w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej sieci serwisowej.
 2. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”) może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 3. W przypadku sprzedaży Towarów Kupującemu, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

XII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane.
 5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021