DARMOWA  DOSTAWA  OD  199 zł !!!
Infolinia: Pon.-Pt. 7:00-17:00, Sob. 8:00-14:00
505-077-586
e-sklep@gravit.pl

RODO - ochrona danych osobowych

Informujemy poniżej o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka GRAVIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Lublinie zwana dalej: "Administratorem". Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: al. Wincentego Witosa 22, 20-315 Lublin, mailowo: info@gravit.pl lub telefonując pod numer: 81 744 56 62.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez GRAVIT?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

a. realizacja umowy z Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. obowiązku archiwizacji dokumentów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. cel dowodowy - dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych oraz w celu prowadzenia bieżącego kontaktu z Państwem, komunikacji i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia elektroniczne lub telefoniczne, rozpatrzenia reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu uzyskania oferty od Administratora, dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celach opisanych powyżej tj. marketingu produktów, w tym marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, zgoda ta może być odwołana w każdym momencie i nie warunkuje możliwości zawarcia umowy.


Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że uzyskanie oferty lub zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu umowy lub wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, lub ustalenia przez Administratora, że się zdezaktualizowały.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Administrator w niezbędnym i wymaganym zakresie może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności związane z obsługą informatyczną, prawną, księgową, handlową, doradczą, ubezpieczeniową, etc. oraz współpracującym producentom. 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych: do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda. Możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, w dowolny sposób, w tym poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email info@gravit.pl

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Informujemy, że badamy Państwa zachowania i preferencje zakupowe w celu dostosowania ofert do Państwa potrzeb. Mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych.