DARMOWA  DOSTAWA  OD  199 zł !!!
Infolinia: Pon.-Pt. 7:00-17:00, Sob. 8:00-14:00
505-077-586
e-sklep@gravit.pl

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Idzie wiosna! Wracamy na pola.”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Idzie wiosna! Wracamy na pola.”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 1 marca 2023 roku

 

§1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki Akcji promocyjnej prowadzonej przez sklep internetowy SKLEP.GRAVIT.PL
2. Akcja promocyjna polega na dodawaniu gadżetów do każdego zamówienia złożonego przez klienta w sklepie internetowym.
3. Akcja promocyjna jest ważna w okresie od 01.03.2023 do 21.03.2023 lub do wyczerpania zapasów gadżetów.
4. Wszelkie kwestie związane z Akcją promocyjną należy kierować na adres e-mail: iza.kacprzak@gravit.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 115 180.
5. Organizatorem Akcji pod hasłem „Idzie wiosna! Wracamy na pola.” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie, adres: al. W. Witosa 22, 20-315 Lublin, Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501939. NIP 946-22-01-341. REGON 431134801.


§2
Warunki uczestnictwa

1. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział wszyscy klienci sklepu internetowego SKLEP.GRAVIT.PL, którzy dokonają zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
2. Klienci sklepu, którzy dokonają zamówienia w okresie trwania Akcji promocyjnej, automatycznie biorą w niej udział.
3. Gadżety przyznawane są losowo przez Organizatora Akcji i nie ma możliwości ich wymiany na inne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania Akcji promocyjnej bez podania przyczyny.

 

§3
Dostawa


1. Gadżety są dodawane do każdej przesyłki realizowanej w ramach Akcji promocyjnej.
2. Gadżety są dodawane bezpłatnie i nie wymagają dodatkowej opłaty.
3. Gadżety są wysyłane wyłącznie na adres podany przez klienta w zamówieniu.


§4
Dane osobowe


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka GRAVIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Lublinie zwana dalej: "Administratorem". Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: al. Wincentego Witosa 22, 20-315 Lublin, mailowo: info@gravit.pl lub telefonując pod numer:
81 744 56 62.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
a. dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. realizacja umowy z Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. cel dowodowy - dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że uzyskanie oferty lub zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu umowy lub wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa
6. Administrator w niezbędnym i wymaganym zakresie może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności związane z obsługą informatyczną, prawną, księgową, handlową, doradczą, ubezpieczeniową, etc. oraz współpracującym producentom.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych: do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


§5
Postanowienia końcowe


1. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w związku z akcją promocyjną będą rozstrzygane przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
3. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 i obowiązuje przez czas trwania Akcji promocyjnej.